[mysql] JSON 배열 합치기 & 중복값 제거

JSON ARRAY 합치기 //------------------------------------- * JSON 배열 합치기만 - JSON_ARRAYAGG 이용 - JSON_TABLE 을 사용하지 않으면 - "[1,2]" , "[2,3]" 를 합치면 => "[[1,2], [2,3]]" 으로 결과가 나옴 -...

Database (DB) json json array MySql mysql json